Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.muzeumprzasnysz.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z treścią ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumprzasnysz.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z W3C Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 na poziomie AA.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-03

Treść niniejszej deklaracji oparto o samoocenę dokonaną przez organ sektora publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2021-03-03.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Krzykowska, sekretariat@muzeumprzasnysz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 752 28 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Informacje dodatkowe

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności";
 • 1 - wywołanie strony głównej;
 • 2 - przejście do menu;
 • 3 - przejście do treści strony;
 • 4 - wywołanie podstrony mapy witryny;
 • 5 - przejście do wyszukiwania.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter

Strona internetowa powinna być dostępna pod najnowsze wersje czytników ekranu:

 1. Jaws
 2. NVDA
 3. VoiceOver
 4. Window Eyes
 5. Supernova

Dostępność architektoniczna

Muzeum Historyczne w Przasnyszu - ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz.
Do budynku muzeum prowadzą 2 wejścia od ul. Rynek - wejście główne, do którego prowadzą schody z zamontowaną barierką przy ścianie oraz wejście od tyłu (dziedziniec) budynku, gdzie oprócz schodów zamontowana jest winda w formie platformy dla wózków, zabezpieczona barierkami, obsługiwana pilotem.

Na dziedzińcu znajduje się wejście do sali wystawowej, na której podczas zwiedzania można korzystać z audiodeksrypcji.

Po lewej stronie od wejścia głównego (parter) znajduje się recepcja i szatnia, idąc korytarzem prosto, po lewej stronie znajduje się toaleta (brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami).

Na parterze budynku umieszczone są 2 sale wystawowe dostępne dla wszystkich zwiedzających.
Do sali wystawowej na piętrze można dostać się przy pomocy windy.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem, wokół rynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Właściciel strony internetowej dąży do osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem.

Niniejsza deklaracja dostępności została potwierdzona przez główną osobę odpowiedzialną za podmiot będący właścicielem strony internetowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Krzykowska
  data wytworzenia: 2021-03-03
 • opublikował: Hubert Dęby
 • zmodyfikował: Anna Krzykowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-24 08:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2811
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-24 08:41:12