Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.muzeumprzasnysz.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-16.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-16.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Krzykowska, sekretariat@muzeumprzasnysz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 29 752 28 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Historyczne w Przasnyszu - ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz.
Do budynku muzeum prowadzą 2 wejścia od ul. Rynek - wejście główne, do którego prowadzą schody z zamontowaną barierką przy ścianie oraz wejście od tyłu (dziedziniec) budynku, gdzie oprócz schodów zamontowana jest winda w formie platformy dla wózków, zabezpieczona barierkami, obsługiwana pilotem.

Na dziedzińcu znajduje się wejście do sali wystawowej, na której podczas zwiedzania można korzystać z audiodeksrypcji.

Po lewej stronie od wejścia głównego (parter) znajduje się recepcja i szatnia, idąc korytarzem prosto, po lewej stronie znajduje się toaleta (brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami).

Na parterze budynku umieszczone są 2 sale wystawowe dostępne dla wszystkich zwiedzających.
Do sali wystawowej na piętrze można dostać się przy pomocy windy.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem, wokół rynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Właściciel strony internetowej dąży do osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem.

Niniejsza deklaracja dostępności została potwierdzona przez główną osobę odpowiedzialną za podmiot będący właścicielem strony internetowej.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2023-01-16 19:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5021
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-16 19:29:59